На засіданні методичної комісії від 28.12.2015 р. було обговорено та ухвалено зміни і доповнення до Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень студентів. Просимо ознайомитися та підготувати пропозиції на засідання педагогічної ради, що відбудеться 27.01.2016 р.

 

Зміни і доповнення до Положення про критерії та порядок

оцінювання навчальних досягнень студентів

Природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ «УжНУ»

  1. Підсумковий контроль у вигляді іспиту вимагає особистої присутності студента.
  2. Обсяг контрольного матеріалу та форма проведення контролю залежить від результатів рубіжного контролю, динаміки отримання знань тощо. Форма підсумкового контролю обирається викладачем та затверджується на засіданні циклової комісії.
  3. Підсумковий контроль передбачає попереднє визначення обсягу завдань і має бути доцільним та оптимальним. Відповідно до обсягу навчального матеріалу та форми проведення підсумкового контролю встановлюється така кількість питань:

- залік: до 54 год. (1-1,5 кредиту) – до 50 питань;

до 81 год. (1,5-2 кредити) – до 70 питань;

108 год. і більше (3 кредити) – до 100 питань;

 

  • екзамен: питання визначаються із розрахунку на 30 білетів, що складаються максимально із 3 питань та 1 практичного завдання чи блоку тестів (120 питань).
  1. Під час оцінювання навчальних досягнень студентів із дисциплін, у яких за навчальним планом не передбачена індивідуальна робота, не можна використовувати її види в якості тематичного чи підсумкового контролю.
  2. Виставлення оцінок тематичного та рубіжного контролів, а також семестрових оцінок із загальноосвітніх дисциплін проводиться з урахуванням вагомості поточних та контрольних оцінок, об’єктивності визначення рівня та обсягу знань програмового матеріалу, а не виведенням середньоарифметичного балу із наявних оцінок.
  3. Виставлення оцінок за семестр на основі рубіжного (чи рубіжних) контролів із дисциплін, які вивчаються протягом двох семестрів, недоцільне, оскільки ця оцінка не впливає на загальний підсумок і не враховується для нарахування стипендії.
  4. Критерії оцінювання знань із різних видів роботи, перш за все – підсумкового контролю, доводити до відома студентів на початку викладання кожної дисципліни (із загальноосвітніх, професійно орієнтованих чи фахових дисциплін). Ознайомлення студентів із критеріями оцінювання фіксувати у відповідному документі («Листок ознайомлення із критеріями оцінювання знань»).
  5. У разі невиконання вимог навчального плану студентами викладач подає їх список завідувачам відділень для вжиття заходів за 10 днів до підсумкового контролю із відповідної навчальної дисципліни.

 Gifts for Runners