07 грудня 2017 р. у групах «Право-31» і «Право-32» відбувся круглий стіл на тему «Особисті права людини та їх захист», приурочений до Міжнародного дня захисту прав людини.

Модератором заходу виступила старший викладач Гошовська О.І.

 Мета заходу:

навчальна: сформувати поняття про особисті немайнові права людини, розглянути види цих прав та захист у разі їх порушення;

розвивальна: розвивати пізнавальний інтерес до дисципліни, критичне мислення, інтелектуальні здібності, мовлення, прищеплювати студентам раціональні способи пізнавальної діяльності, навички роботи з кодексом та цивільним законодавством;

виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, вміння об’єктивно оцінювати себе та інших, сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей.

Тип заняття: лекція з елементами бесіди (дискусії)

Обладнання: мультимедійна система.

Заняття  розпочалося  із перегляду документального фільму режисера Мадлі Ляене «Абетка». Історія героїні фільму демонструє, наскільки важливе  забезпечення державою можливості отримання освіти для всіх дітей, а також зачіпає право людини на недоторканність.   Викладач Гошовська О.І. розповіла про історію розвитку особистих прав людини.

Подальшими доповідачами були студенти  ІІІ курсу спеціальності «Право», які підготували цікаві доповіді про право на життя, право надавати життя іншим, право на здоров'я,  на медичну допомогу, на донорство, на безпечне довкілля, на ім'я  та зміну імені, право на свободу та особисту недоторканість, захист честі, гідності та ділової репутації, право на індивідуальність, особисте життя, на інформацію, право на зображення тощо.

Після кожного виступу було жваве обговорення проблемних питань з урахуванням порівняльної характеристики із зарубіжним законодавством. Хочеться відзначити всіх активістів заходу: Заяць Романну, Мигалегу Лідію, Гошовського Євгенія, Костик Емілію, Ацбергер Вікторію, Копчу Надію, Качаєву Андріану, Густу Ренату, Шванду Василину, Гасинця Євгена, Білецьку Сперанцу, Ковача Петра, Шершуна Олександра, Росула Олега, Гусар Лідію, Штику Михайла, Огар Каріну, Плешинця Івана, Баник Вікторію, Кемінь Владиславу, Талабішку Євгенія, Легезу Івана, Сакал Ольгу, Ганич Власту та Пловайка Сергія.

Найбільше зацікавлення виявили студенти до питання евтаназії,  проблем трансплантації органів в нашій країні та закордоном, особливостей проведення медичних експериментів, сурогатного материнства, прав фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні, щодо захисту прав при порушенні честі та гідності людини, особистого життя та особливостей права на індивідуальність.

Така нетрадиційна лекція максимально демократизує спілкування викладача зі студентами, оскільки передбачає їх рівність як співрозмовників, які колективно обговорюють якусь проблему.  Водночас дає можливість формувати у студентів пізнавальну активність як процес самостійного творчого пізнання.

 

 

                                              Хід заняття

І. Організаційний етап.

ІІ. Показ фільму  як вступу до теми.

-    Ознайомлення з планом вивчення нової теми

                                            План.

 1. Історичний розвиток особистих прав людини.
 2. Поняття та види особистих немайнових прав.
 3. Особисті немайнові права, що забезпечують природнє існування фізичної особи.
 4. Особливості особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи
 5. Обмеження та захист особистих немайнових прав.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:   безпека, гідність, ділова репутація, довкілля, евтаназія, індивідуальність, життя, здоров’я, інформація,  людина, медична допомога, немайнове право, особистість, свобода, таємниця, честь.

ІІІ.  Пояснення нового матеріалу викладачем (1,2 пункти плану).

ІV.  Виступи студентів, обговорення, дискусія (3,4,5 пункти плану).

 1. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу.

 

                          Рекомендована література:

Нормативні акти: 

 1. Загальна декларація прав людини 1948р. Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року.
 2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966.
 3. Європейська конвенція з захисту прав людини та основних свобод набула чинності 3 вересня 1953.
 4. Лісабонська декларація ВМВ про права пацієнта від 01.10.1981. Прийнята 34-ю Всесвітньою медичною асамблеєю, Лісабон, Португалія.
 5. Міжнародний кодекс медичної етики, Конвенції Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних від 28.01.81. № ЕТS №108.
 6. Конституція України від 28.06.1996 р. /Відомості Верховної Ради України. - -  № 30. -  ст. 141.
 7. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV / Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. -  ст.356.
 8. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини» 1950 р. / Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 40. - ст.263.
 9. Закон України «Про донорство крові та її компонентів» від 06.1995 р. / Відомості Верховної Ради України. – 1995. -  № 23. - ст.183.
 • Закон України «Про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» від 23.12.2010 р. / Відомості Верховної Ради України. - - № 30,. - ст.274.
 • Закон України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині» від 16.07.1999 р. / Відомості Верховної Ради України. - - № 41. -  ст. 377.
 • Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16.11.1992 р. /Відомості Верховної Ради України. – 199. - № 1. - ст. 1.
 • Закон України «Про інформацію, Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 р. / Відомості Верховної Ради України. - - № 10. -  ст. 43.
 • Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та офіційний захист журналістів» від 23.09.1997 р. / Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 50. - ст. 302.
 • Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. / Відомості Верховної Ради України. - - № 34. -  ст. 481.
 • Закон України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 р / Відомості Верховної Ради України. - - № 1. - ст.1.
 1. Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 р.

 

Судова практика:

 1. Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи: ППВС України від 07.02. 2003 р. № 2.
 2. Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи від 27.02.2009 р. № 1.

Література:

 1. Булеца С.Б. Право фізичної особи на життя та здоров’я (порівняльно-

правовий аспект): монографія. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2006. – 172 с.

 1. Ольховик Л.А. Особисті немайнові права дитини за цивільним

законодавством України: монографія / Л.А. Ольховик. – О.: Видавець Букаєв В.В. , 2009. – 173 с.

 1. Посикалюк О.О. Особисті немайнові права фізичних осіб в романській,

германській, англо-американській системах приватного права: монографія. – К.: НДІ ППП НАПрН України, 2011. – 205 с.

 1. Пунда О.О. Поняття та проблеми здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують природнє існування людини: монографія / О.О. Пунда. – Хмельницький. – К.: Видавництво «Сергія Пантюка», 2005. – 436 с.
 2. Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному

праві (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): Монографія – К.: КНТ, 2008. – 556 с.

 1. Шишка О.Р. Соматичні права та перспективи розвитку їх в Україні / О.Р.

Шишка // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. Вип. 59. – О.: Юридична література, 2011. – С. 284-293.

 adidas Yeezy Boost 350 V2 "Asriel" (Carbon) October 2020