1. Господарський процесуальний кодекс України. Постатей          матеріали. Роз’яснення /укладачі Львов Б.Ю., Кравчук Г.А., Рєзникова В.В.,

Рогач Л.І. ,Крамар С.І.Олійник Ю.П.,- К.: Юрінком Інтер,2015.-720 с.

  1. 2. Договори в цивільному праві України: нав.посіб./В.В. Луцьк,

М.М.Великанова.- Київ: Юрінком  Інтер, 2016.-264 с.

  1. Курс адміністративного права України: підручник / В.К.Колпаков,

О.В.Кузьменко, І.Д.Пастух, В.Д.Сущенко, та інш.- 2-ге вид., перероблено

і допов.- К.:Юрінком Інтер,2013.- 872 с.

  1. Право інтелектуальної власності : підручник / О.І.Харітонова.,Є.О.

Харітонов Т.С.Ківалова,В.С. Дмитришин О.О.Кулініч, Л.Д. Романадзе та ін.;О.І.Харітонової.- К.: Юрінком Інтер, 2016.- 540 с.

  1. Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення:

нав.пос. для студентів юридичних факультетів вищих навч.закл./ за заг.

ред. Т.О.Коломоєць,В.К.Колпакова; Держ.вищ.навч.закл.Запорізький

нац.унів. – К.:Юрінком Інтер,2016.- 544 с.

  1. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні.

За заг. ред. проф. М.А.Погорецького та О.П.Кичинської.К.: Юрінком

Інтер,2017.-531 с.nike headquarters Sneakers