1.Видатні постаті в історії України (IX XIXст.): Короткі

біографічні нариси. Історичні та художні портрети:

кер.   Довід.вид./В.І.Гусєв (кол.авт.)-К.:Вища шк.,2002.-359 с.:іл.

  1. Я жив разом із країною….:Інтервю, виступи, коментарі.

Пристайко В.І.-Київ:Сфера,2004.-224с.

  1. Майдан від першої особи.45 історій Революції гідності /

упоряд.Т.Ковтунович,Т.Привалко.;-Київ:К.І.С.,2015.-320 с.

  1. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду

згідно з міжнародним правом: Монографія/За наук.ред.

В.Василенка.- Видання 3-тє, доповнене.- К.:Вид.дім “Києво-

Могилянська академія”,2014.-364с.

5 .Мицик Ю.А.,Бажан О.Г.,Власов В.С.Історія України:

Нав.пос./-К.:Вид.дім “Києво-Могилянська академія”,

2010.-595 с.

  1. 6. В.Брехуненко ,В.Ковальчук,М.Ковальчук,В.Корієнко.

   “Братня” навала. Війни Росії проти України XII-XXI ст.

Київ, 2016.-248 с.

7.Служба безпеки України: історія та сучасність: До 20-ї річниці

створення.-К.: Видавець Корбуш,2012.-384 с.

  1. УКРАЇНСЬКИЙ ДЕКЛАМАТОР:Збірка віршів для молоді.

Упоряд.Н. і О.Зінкевичі;-К.:Смолоскип,2014.-400 с.

9.Мельник Л.Г.Сходження до Утопії ,або Машина часу.

   М.М.Неплюєва. Монографія.(Соціально-економічний аналіз).

Суми:ВД “Фолі грант”,2013.-240с.

10.ЩОБ НЕ ЗАБУЛИ. Пам’ять про тоталітаризм в Європі.

Редактор:Джиліан Певен.Український Інститут Національної

Пам’яті,2015 рік.319с.

11.Геноцид в Україні 1932-1933рр.за матеріалами кримінальної

справи №475//Упор.М.Герасименко,В.Удовиченко.-Київ,2014.-

560c/

12.Базів Василь.- Армагеддон на Майдані.К.:Український пріорітет,

2014.-160 с.

13.Усна історія російсько-української війни(2014-2015 роки)/за ред.

В.Мороко.-Київ:К.І.С.,2015.-176с.

14.Посівнич М.Р.Роман Шухевич.-К.:ТОВ “Атлант ЮЕмСі” ,2007.-

63 с.

15.Пиріг Р.Я. Михайло Грушевський,-К.:ТОВ”Атлант ЮЕмСі”,

2007.-63 c.

16.Баран В.Д. Кий, Щек і Хорив, сестра їх Либідь та пракорені

Українського народу.-К.:ТОВ “Атлант ЮЕмСі”,2007.-63 с.

17.Семків Р.А. Іван Малкович, український видавець і поет.-К.:

ТОВ”Атлант ЮЕмСі”,2008.-63 с.

18.Дровозяк Л.М.Костянтин Дмитрович Ушинський: біля основ

       наукової педагогіки й народної школи .- К.: Видавничий дім

‘Простір’,2007.-64 с

19.Горинь Б.М. Олександр Архипенко.-К.: ТОВ”Атлант ЮЕмСі”,

2007.-63 с.

20.Кратко М.І.Володимир Вернадський, -К.:ТОВ “Атлант ЮЕмСі”,

2007.-63 с.

21.Степовик Д. В. Пробуджені царівни Якова Гніздовського,- К.:

ТОВ “Атлант ЮЕмСі”, 2007.-63 с.

22.Чухліб Т.В. Петро Дорошенко,- К.:ТОВ”Атлант ЮЕмСі”,2007.-

63с.

23.Сліпушко О.М.Будівничі Софійського собору.-К.:ТОВ”Атлант

ЮЕмСі”,2007.-63 с.

24.Зінченко Арсен. Митрополит Василь Липківський.- К.:”Атлант

ЮЕмСі”,2007.-63 с.

25.Брюховецька Л.І. Іван Миколайчук.-К.:ТОВ”Атлант ЮЕмСі”,

2007.-63 с.

26.Пархоменко Л.О. Микола Леонтович.-К.:ТОВ”Атлант ЮЕмСі”,

2007.-63 с.

27.Євтушенко О.М. Андрій Середа та КОМУ ВНИЗ:Музика Ви-

сокого Духу.-К.:ТОВ”АтлантЮЕмСі”,2008.-63 с.

28.Спротив геноциду. Книга-каталог виставки/Український

інститут національної пам’яті.-Львів-Київ:Часопис,2015.-80с.

29.Україна в Другій світовій війні .-Київ,Український інститут

національної пам’яті,2015.-28 с.

30.Лукяненко Л.Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні.

Видання десяте.-К.: Альфа Реклама,2013.-48 с.

31.Терещенко М. Перший олігарх:Михайло Іванович Терещенко

(1886-1956):Надзвичайна історія  життя мого діда,як її розпові-

ла б мені моя бабуся /Мішель Терещенко .К.:Ніка- Центр,2015.-

256 с.

adidas cosmic boost on feet and ankle