1. Балашова Р.І .Організація діяльності туристичного підприємства / Навч. посіб. Р.І.Балашова – К.:”Центр учбової літератури”,2012.- 184 с.
 2. Блецкан М.І., Логойда В.М. Філософія: онтологія, гносеологія,діалектика. Курс лекцій.- Ужгород; 2002.-215 с.
 3. Гетун Г.В. Архітектура будівель та споруд. Книга 1. Основи проектування: Підручник. – К.:Кондор, - 2011.- 378 с.
 4. Гриценко С.П., Балалаєва О.Ю. Латинська мова для студентів –агробіологів.Навч.посіб.- К.: Центр навчальної літератури, 2006. -384с.
 5. Дмитрук С.В. Дмитрук О.Ю. Соціально-педагогічні технології в туризмі. Навч.посіб. – К.: “Центр учбової літератури”, 2012. -328 с.
 6. Ківалов С.В., Полянський О.Є., Косюта, М.В., Долежан В.В. Судоустрій України : підручник. – К.:Юрінком Інтер, 2011. -384 с.
 7. Кіш Г.В. Стратегічне управління інноваційними туристичними напрямами в структурі національної економіки : Монографія . Ужгород: ФОП Бреза А.Е., 2015.- 222 с.
 8. Немнюгин С.А. Turbo Paskal.Программирование на языке высокого уровня : Учебник для вузов. 2-е изд. – СПБ.: Питер, 2008. – 544 с.
 9. Орач Є.М. Римське приватне права: підручник для студентів вищих навч.закл. / Орач Є.М., Тищик Б.Й. – К.: Ін Юре,2012. – 392 с.
 10. Петрова Р.А. Право Європейського Союзу: Навч. посіб. - К.: Істина, 2010.- 376 с.
 11. Ухаль М.М. Словник лінгвістичних термінів. Ужгород – ДВНЗ ”УжНУ”, 2015. – 224 с.
 12. Шманько Ілля. Фізики Закарпаття. – Ужгород : Мистецька лінія, 2000. – 96 с.

Air Max 1