Методична робота у Природничо-гуманітарному коледжі заснована на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду. Вона опирається на систему аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетенції педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Основними принципами методичної роботи є наступні:

 • демократизація та гуманізація навчального процесу;
 • цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей навчального закладу та напрямків його діяльності;
 • організація роботи з педагогічними кадрами на основі урахування їх потреб та реального рівня професійної компетенції;
 • системність та систематичність;
 • науковість;
 • оперативність та мобільність;
 • прогностичність та випереджувальний характер;
 • оптимальне поєднання індивідуальних та колективних форм;
 • пріоритети знань та моральних цінностей.

Педагогічний колектив у здійсненні методичної роботи визначає ряд основних завдань, як – от:

 • організаційно-методичне забезпечення програм розвитку нашого навчального закладу;
 • удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання студентської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки студентів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступеневого характеру вищої освіти;
 • розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умовдля професійного вдосконалення;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників із проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвідів;
 • організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експерементально-дослідницькій роботі, впровадження результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо;
 • створення комплексно-методичного забезпечення дисциплін, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;
 • забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;
 • підготовка до атестації педагогічних працівників.

Методична робота в коледжі здійснюється як колективно, так і індивідуально. Вона реалізовується через діяльність педагогічної ради, методичної комісії, циклових комісій загальноосвітніх та професійно орієнтованих дисциплін, школи педагогічної майстерності та молодого педагога, проведення інструктивно-методичних нарад, семінарів, корференцій, педагогічних читань тощо.

Членами методичної комісії згідно з розпорядженням №___ від ___ вересня 2015 року є 15 досвідчених викладачів та голів циклових комісій, рівень професійної компетентності яких дає змогу доцільно планувати та успішно виконувати методичну роботу в коледжі.

 

 

ПЛАН

методичної роботи Природничо-гуманітарного коледжу

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

 

 • Організаційна робота

з/п

Назва заходуТермін виконанняВиконавецьПримітка
1.Визначення основних напрямів роботи методичної та циклових комісій коледжу.Вересень

2015 р.

Члени методичної комісії
2.Обговорення та затвердження плану роботи методичних комісій.Перше засідання методичної комісіїПащук Г.Я.
3.Ознайомлення педагогів із змінами до навчальної та методичної документації, змісту навчальних планів та робочих програм.01-04.09.2015 р.Пащук Г.Я.,

голови циклових комісій

4.Обговорення та затвердження навчальних, календарно-тематичних планів та робочих програм викладачів.На першому засіданні методичної комісіїСидор Р.М.,

Пащук Г.Я.,

голови циклових комісій

5.Вироблення рекомендацій щодо ведення документації циклових комісій.Вересень 2015 р.Сидор Р.М.,

Пащук Г.Я.

6.Затвердження планів роботи циклових комісій.На першому засіданні методичної комісіїСидор Р.М.,

Пащук Г.Я.

7.Організація контролю навчально-виховного процесу:

- відвідування аудиторних та виховних занять;

- налагодження системи взаємовідвідування;

- проведення моніторингу знань, умінь і навичок студентів (протягом семестру; у кінці семестру).

Протягом навчального рокуСидор Р.М.,

Попович М.Т.,

Пащук Г.Я.,

Члени циклових комісій

8.Організація роботи щодо актуалізації Положення про методичну роботу та Положення про циклову комісію.До 15.11.2015 р.Пащук Г.Я.,

Сидор Р.М.

9.Створення методичного кабінету (плану роботи, методичного наповнення тощо).І семестр

2015-2016 н.р.

Пащук Г.Я.,

Члени методичної комісії

10.Організація роботи щодо створення банку баз навчальної та виробничої практик та наскрізних програм з усіх напрямків підготовки.Вересень-листопад 2015 р.Сидор Р.М.,

Голови випускних циклових комісій

11.Розроблення графіка проведення предметних олімпіад, конкурсів, конференцій тощо (різних етапів).Вересень-жовтень 2015 р.Пащук Г.Я.,

Попович М.Т.

12.Організація роботи щодо створення навчальних кабінетів української мови та літератури, допризовної підготовки, туризму та країнознавства, цивільного права.Протягом

2015-2016 н.р.

Сидор Р.М.,

Пащук Г.Я.,

Завідувачі кабінетів

 

 

 1. Навчально-методична та наукова робота

з/п

Назва заходуТермін виконанняВиконавецьПримітка
1.Проведення засідань методичної комісії коледжу (тематика додається)Щомісяця

2015-2016 н.р.

Пащук Г.Я.
2.Розроблення методичних рекомендацій для роботи циклових комісійВересень-грудень 2015 р.Пащук Г.Я.,

Сидор Р.М.

3.Проведення методичних тижнів циклових комісій (згідно з графіком)Протягом навчального рокуГолови циклових комісій
4.Проведення Тижнів наук, що включають наступне:

- студентські конференції;

- фахові, інтелектуальні та художні конкурси, олімпіади;

- зустрічі із представниками відповідних професій тощо.

Протягом навчального рокуГолови циклових комісій, студрада
5.Вироблення методичних рекомендацій щодо підготовки та проведення традиційних студентських наукових конференцій:

- до Дня української мови і писемності;

- до Дня юриста;

- із проблем сучасної економіки;

- Шевченківські читання;

 

 

 

 

Листопад 2015 р.

Жовтень 2015 р.

Квітень 2016 р.

Березень 2016 р.

 

 

 

 

Пилипенко О.М.

Юричка Л.В.

Поп Т.П.

Андрусь М.В.

6.Вироблення банку завдань та методики підготовки учасників предметних олімпіад.Вересень-листопад 2015 р.Голови циклових комісій
7.Вивчення досвіду роботи викладачів зі студентами-призерами предметних олімпіад і конкурсів, впровадження його у практику підготовки учасників.Протягом навчального рокуПащук Г.Я.,

Данько-Товтин Л.Я., Александра Н.В.,

Собов Ж.В.

8.Участь викладачів у роботі Наукового товариства студентів як консультантів та наукових керівників.Протягом рокуГолови циклових комісій
9.Вивчення стану забезпечення науковою, навчальною та методичною літературою загальноосвітніх та фахових дисциплін.Грудень-травень 2015-2016 н.р.Станко О.В.,

Голови циклових комісій

10.Вироблення та впровадження критеріїв оцінювання індивідуальної, колективної та самостійної роботи студентів під час поточного і підсумкового контролів із усіх навчальних дисциплін.Вересень-жовтень 2015 р.Голови циклових комісій, завідувачі відділень
11.Створення наскрізних програм навчальної та виробничої практик, методичних рекомендацій щодо їх проходження та документування.І семестр 2015 р.Голови випускних циклових комісій: Александра Н.В., Юричка Л.В., Поп .І.М.
12.Розроблення концепції та програми Школи молодого педагогаВересень-жовтень 2015 р.Пащук Г.Я.,

Данько-Товтин Л.Я.

13.Удосконалення методичного забезпечення навчальних кабінетів (згідно з планом їх роботи)Протягом навчального рокуЗавідувачі кабінетів
14.Продовжити практику проведення виїздних науково-методичних конференцій у загальноосвітніх школах різних районів області (згідно з планом) «Нові підходи до співпраці загальноосвітньої школи та ВНЗ: методика, дидактика, результативність».Жовтень-квітень 2015-2016 н.р.Росоха В.В.,

Сидор Р.М.,

Пащук Г.Я.,

Щербан І.І.

 

15.Видання матеріалів виїздних конференцій окремим науковим збірником.Квітень-червень 2016 р.Андрусь М.В.

 

16.Створення Центру профорієнтаційної роботи для розроблення заходів та методик їх проведення.Вересень-листопад 2015 р.Попович М.Т.
17.Підготовка та видання навчально-методичних комплексів, дидактичних посібників тощо викладачами коледжу (згідно з планом)Протягом навчального рокуГолови циклових комісій
18.Удосконалення процесу атестації педагогічних працівників, створення умов для їх фахового зростання.Протягом навчального рокуРосоха В.В.,

Сидор Р.М.,

Пащук Г.Я.,

Мельник О.В.

19.Підготовка програм вступних випробувань та методичного забезпечення підготовчих курсів.Листопад-грудень 2015 р.Манохіна Б.В.,

Собов Ж.В.,

Андрусь М.В..

 

Профорієнтаційна та виховна робота

 

Назва заходуВиконавецьТермін виконанняПримітка
1.Створення Центру профорієнтаційної роботи для розроблення заходів та методик їх проведення.Вересень-листопад 2015 р.Попович М.Т.
2Створення інформаційного банку

«Наш потенційний абітурієнт»:

- інформація про ЗОШ I – II ст. Закарпатської обл.;

- інформація про ПТУ зі спорідненими спеціальностями;

- інформація про сільські та селищні ради для подальшої співпраці та пропаганди навчал ьного закладу.

Попович М.Т.,

Кухар С.

Щербан І.І.

Вересень-листопад 2015 р.
3.Оновлення профорієнтаційної сторінки на сайті коледжу, актуалізація матеріалу.Голови випускових ЦК,   Щербан І.І.Постійно
4.Створення та видання довідника вступникам до Природничо-гуманітарного коледжу на 2016 р.Росоха В.В., Попович М.Т.

Пащук Г. Я.

Жовтень-грудень 2015 р.
5.Розроблення методичного посібника «На допомогу академнаставникові»Попович М.Т. Станко О.В.

Пащук Г.Я.

Грудень 2015р.- січень 2016 р.
6.

 

Організація практичних семінарів із удосконалення методики проведення виховних заходів в академгрупах (за окремою тематикою).Попович М.Т. Пащук Г.Я.

куратори груп

Листопад-грудень 2015р .-січень, березень2016 р.
7.Проведення Методичного тижня виховної роботи.Попович М.Т.Лютий 2016 р.

Nike React Element 87